Oslavili 100 let

…včelaři ze Základní organizace Českého svazu včelařů, o.s. v Nivnici, tedy včelařský spolek, který pod tímto názvem působí.

Proč tolik názvů? To je vývoj, který funguje v České republice stejně tak jako tato organizace, která prošla celospolečenským vývojem v naší republice až do dnešních dnů. Zrod a vývoj organizace nebyl jednoduchý. Zakladatelé museli překonat především historické předsudky a stereotypy, kterých se díky neznalosti tehdejší včelaři neradi vzdávali.

Musíme poděkovat našim „osvícencům“ nadučiteli Josefu Řehákovi a především Josefu Bršlicovi, kteří tento hendikep překonali a založili včelařskou organizaci pro včelaře z Nivnice a další zájemce z okolních obcí. Struktura jednotlivců později celých skupin včelařů v Nivnici se měnila. I přes všechna tato úskalí včelařská organizace v Nivnici žije, pracuje a má dlouhodobě dobré výsledky jak na úrovni okresu tak i na úrovni republikové. Je celá řada důkazů, že tomu tak skutečně je. Hlavními takovým důkazy je například svěření nivnické organizaci pořádání celostátní soutěže mladých včelařů „Zlatá včela“, v roce 1992 a návštěva organizace nejvyššími představiteli Českého svazu včelařů v roce 2006. Nebylo to a není pravidlem, že v takovém obsazení vrcholní funkcionáři ČSV organizace navštěvují. Nám se to podařilo. Za to na druhé straně patří dík funkcionářům Svazu Mgr. Luďku Sojkovi, MVDr. Miloslavu Peroutkovi CSc. Mgr. Petru Prokešovi a RNDr. Haně Kůsové.

Protože slavíme stoleté výročí založení včelařské organizace pro včelaře z Nivnice a okolních obcí Dolní Němčí, Horní Němčí, Korytná a Slavkov vraťme se do minulosti a ke kořenům jejího vzniku. Píše se rok 1911 a právě v tomto roce se rozhodli nadučitel Josef Řehák a rolník Josef Bršlica založit v Nivnici včelařský spolek. Vedly je k tomu osobní zkušenosti, které získali vlastní pílí a sebevzděláváním. Nabyté vědomosti se rozhodli předávat mezi další včelaře, aby se včelařství u nás dál rozvíjelo. Toto se jim podařilo. Svědčí o tom již výše zmíněné ale i další úspěchy, kterých organizace ve své historii dosáhla.

Oslavy 100. výročí založení

Sobota 17. září 2011 se stala dnem kdy ZO ČSV Nivnice o. s. vzpomněla výročí svého vzniku.

Celý program oslav byl zahájen důstojným poděkováním včelařů mší svatou v kostele Andělů strážných obětovanou za ochranu jejich zdraví, ale také včel, rodin včelařů s prosbou o další pomoc. V homilii Otec Petr Martinka hovořil o práci včelařů, kteří někdy instinktivně, jindy cíleně pracují s těmito inteligentními tvory, kteří prošli vývojovou dráhu 25 milionů let, se zákony přírody a vůlí Boží. Tato práce není jen naplněním jejich ušlechtilého koníčka, naopak je přínosem pro celou společnost.

Odpolední část programu zahájil předseda organizace Miroslav Bradáč, který vzpomněl jak zakladatele, tak i všechny další generace včelařů, kteří spolkem prošli.

Po společném obědě pokračoval program oslav vystoupením dětského souboru Malá Nivnička pod vedením Vlastika Ondry. Své vystoupení děti zahájily zpěvem včelařské hymny. Po ní následovalo pásmo zpěvu a básní, které podtrhlo slavnostní rámec této jubilejní oslavy.

Po vystoupení Nivničky pokračoval program pohledem do historie a současného včelařství, jehož součástí byl křest almanachu „100 let organizovaného včelařství v Nivnici a okolních obcích.“ Jsou v něm zpracovány pohledy do minulosti, ale i současnosti včelařství a samotné nivnické organizace. Slavnostního aktu se ujal dlouholetý přítel nivnických včelařů a čestný člen nivnické organizace, učitel včelařství Libor Hanousek z Nemochovic u Vyškova. Že volba kmotra byla správná plně potvrdil svým vystoupením, které bylo přijato s velkým zaujetím všech přítomných. Za to mu patří srdečný dík nás všech.

Nezapomnělo se ani na zasloužilé včelaře, kterým byla předána včelařská ocenění „Vzorný včelař“ a čestná uznání různých stupňů.

Potom dostali slovo hosté slavnosti a vyznamenaní včelaři, kteří se vyznali nejen ze vztahu ke včelařské organizaci, ale ke včelařství vůbec. Slova se ujala starostka obce Nivnice ing. Vladimíra Kaislerová, která zasvěceně pohovořila o včelách z pozice biologa, navázala na včelařské osobnosti, největšího nivnického rodáka Učitele národů, Jana Amose Komenského a samotné zakladatele včelařského spolku Josefa Bršlicu a Josefa Řeháka. Nakonec poděkovala včelařům za jejich záslužnou práci pro společnost. Podobně také ve svých vystoupeních hovořili další starostové, pan Lumír Kreisl-Horní Němčí, Mgr. Libor Švardala-Slavkov a zástupci největších zemědělských podniků, které v oblasti působí, pan Miroslav Bahula-ZAS Okluky Dolní Němčí a pan František Karlík ZAS Nivnice.

Na řadu přichází zábava. Slova se ujímá mládí nivnické dechovky, Nivnická dechovečka, pod taktovkou Stanislava Mahdala. Při jejich tónech došlo nejen na poslech, ale také na tanec. S dobrou náladou se ve večerních hodinách spokojení účastníci oslav loučili.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci oslav 100. výročí založení včelařské organizace. Jenom stěží bych asi mohl jmenovitě poděkovat všem aniž bych na někoho nezapomněl. Znovu proto ze srdce děkuji všem těm, kteří se na oslavách podíleli.

Karel Hladiš
jednatel ZO ČSV Nivnice o. s.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *